කොන්දේසි

යෙදුම භාවිතා කිරීමට අදාළ නියමයන් සහ කොන්දේසි (“T & Cs”)  පහත අර්ථ දක්වා ඇත. නියමයන් සහ කොන්දේසි ක්‍රියාත්මක වන්නේ හරිහව පුද්ගලික සමාගම සහ එහි පරිපාලිත සමාගම්, ආශ්‍රිතයන්, බලපත්‍රලාභීන් සහ අනුබද්ධ සමාගම් (“හරිහාවා”) විසිනි. යෙදුමේ සීමිත විශේෂාංග භාවිතා කිරීම සඳහා අවලංගු කළ හැකි බලපත්‍රයක් හරිහාවා විසින් ඔබට ලබා දී ඇති බවත්, යෙදුම හෝ එහි අඩංගු කිසිදු අංගයක් හෝ තාක්ෂණයක් විකුණන්නේ නැති බවත් ඔබ පිළිගන්නවා. යෙදුම අඛණ්ඩව භාවිතා කිරීමෙන්, ඔබ මෙම නිනියමයන් සහ කොන්දේසි වලට බැඳී සිටීමට එකඟ වේ. ඔබ ඉල්ලුම් කිරීම සහ එහි ඇති අංග භාවිතා කිරීමට පෙර මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි සියල්ල කියවා තේරුම් ගෙන ඇති බවට සහතික වන්න. ඔබ කිසියම්නියමයන් සහ කොන්දේසි පිළිගත නොහැකි යැයි සිතන්නේ නම්, යෙදුම භාවිතා නොකරන්න හෝ එහි කිසිදු අංගයක් ලබා නොගන්න. මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි සඳහා වන ඔබේ එකඟතාවය, ජංගම යෙදුම භාවිතා කරමින් ලබා දී ඇති / ලබා ගත හැකි අංගවලට ගරු කිරීම සඳහා ඔබ සහ හරිවාවා (පීවීටී) ලිමිටඩ් අතර ඇති බැඳීම් සහ නීත්‍යානුකූලව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ගිවිසුමක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ.