නිති අසන පැණ

  • Q.

    එය ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

  • Q.

    මෙම යෙදුම නොමිලේද?

  • Q.

    හරිහාවා සේවා යනු කුමක්ද?