අපි ගැන

හරිහාවා යනු සේවා සපයන්නන්ට ඔවුන්ගේ සේවාවන් පරිශීලකයින්ට ලබා දිය හැකි මාර්ගගත වේදිකාවකි.
ලියාපදිංචි පරිශීලකයාට ඕනෑම වේලාවක කිසිදු කරදරයකින් තොරව සේවා සහ අදාළ සේවා සපයන්නන් පහසුවෙන් සොයාගත හැකිය. 
"You leave It, We do It".

ජීවිතය කාර්යබහුල වූ විට, ඔබට එය තනිවම විසඳා ගත යුතු නැත. පළපුරුදු, විශ්වාසදායි හරිහවා වෘත්තිකයෙක් ගේ සේවය ලබාගන්න.
1. Reviews, Skills සහ මිල අනුව ඔබේ සේවා සැපයුම්කරු තෝරන්න
2. ඔබට පහසු වේලාව තෝරන්න
3. App එක හරහා හරහා Chat, track, pay and review කරන්න